Detaljerad energi- och driftuppföljning av Kombohus Bas
Detaljerad energi- och driftuppföljning av Kombohus Bas

Energimyndigheten delfinansierar två projekt för studier av energianvändning i Kombohus Bas. Detaljerade mätningar genomförs i fyra hus och utifrån dessa mätvärden har fördelningen av byggnadernas energianvändning kunnat analyseras.

  • IMD värme i 16 lägenheter: Finns korrelation mellan innetemperatur och lägenheternas värmeanvändning?
  • Hur mycket vädrar de boende? (12 lgh, 48 fönster mäts)?
  • Hur stora är VVC-förlusterna och vad beror de på?
  • Hur påverkar avfrostning av ventilationsaggregatet byggnadens energianvändning?

Under seminariet presenteras också delresultatet från projektet Uppföljning av energidata för Kombohus Bas.

  • Hur skiljer sig uppmätt energianvändning jämfört med energiberäkningarna för de 38 husen?
  • Vad är det som gör att uppmätta värden kan skilja så mycket mellan dessa likadana hus?
  • Vilka slutsatser kan vi dra baserat på enkel driftstatistik?
  • Vad kan vi lära oss inför framtida Kombohus-projekt?

Per Kempe och Per Levin, Projektengagemang